Definities en algemene opmerkingen

  • Cosmé, Cosmé Online Shop, cosme.nl, cosmeshop.nl zijn handelsmerken van Beauty Center Cosmé.
  • De in deze leveringsvoorwaarden gebruikte naam Cosmé staat voor alle gebezigde handelsmerken van Beauty Center Cosmé.
  • Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud auteurs-rechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.
    © Copyright 2002 – 2024 Beauty Center Cosmé.
    Alle rechten voorbehouden.
  • Hoewel Cosmé de grootste zorg besteedt aan de inhoud sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.
  • Merknamen, productnamen en afbeeldingen inzake het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders.
  • Leveringsvoorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cosmé zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Cosmé zijn vrijblijvend en Cosmé behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Cosmé. Door middel van een bevestigings-email wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. Cosmé is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3. De administratie van Cosmé en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Cosmé verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Cosmé verrichte leveringen. Cosmé erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.
3.2  De betalingskosten worden alleen in rekening gebracht bij levering onder rembours en bedragen € 5,95 (inclusief BTW) per bestelling.
3.3  De verzendkosten bedragen € 6,95 (inclusief BTW) tot een produktbedrag van  € 200,00. Vanaf € 200 vervallen de bestelkosten.
3.4. Betaling van produkten kan plaatsvinden door "Via iDeal", "Vooraf overmaken", en "contant bij aflevering" (rembours).
3.5. Bij reserveringen van arrangementen en alle Online boekingen wordt 50% aanbetaling gevraagd. Dit kan worden gedaan door "Via iDeal" of "Vooraf overmaken via bank". Bij sommige arrangementen kan de getoonde online prijs en de aanbetaling afwijken van de vermelde prijs i.v.m. kortingen of toeslag. De correcte prijs is altijd zoals in paragraaf 3.1 vermeld. De correcte prijs wordt altijd middels een extra bevestiging gecommuniceerd.
3.6. Van online aanbetalingen wordt een apart digitaal betalingsbewijs gestuurd.
3.7. Geleverde diensten dienen na afloop ter plekke volledig te worden afgerekend; dan wel contant, via pin of via iDeal.
3.8. Alle overige fakturen van produkten dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na faktuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Cosmé bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de faktuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Cosmé zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd € 6,81 administratiekosten in rekening te brengen. Als faktuur wordt beschouwd de e-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.
3.9. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft Cosmé het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.
3.10.Betalingen via de bank dienen te geschieden op IBAN NL82RABO0112844014 onder vermelding van order of factuurnummer. De bijbehorende BIC is RABONL2U.

Artikel 4 Bestellingen en communicatie
4.1. Cosmé is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Cosmé, dan wel tussen Cosmé en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Cosmé. Bij eventuele vragen of klachten zal Cosmé binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

Artikel 5 Levering en levertijd
5.2. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, België en Duitsland op het door de klant aangegeven bezorgadres.
5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Cosmé is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.3. Produkten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het produkt in ontvangst heeft genomen dan wel uit leveringsbewijzen van vervoerder waaruit de aflevering blijkt.
5.4. Cosmé behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.5. Cosmé hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Incorrecte levering
6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar shop@cosme.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil ontvangen.
6.2. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres shop@cosme.nl. Cosmé reageert binnen twee werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

Artikel 7 Annulering bestelling of dienst
7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde produkt heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit produkt de onderliggende overeenkomst met Cosmé te herroepen (ontbinden). De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te herroepen dient de klant dit schriftelijk (e-mail of brief) aan Cosmé te melden via het herroepingsformulier. Dit formulier is meegestuurd met de zending of kan worden gedownload als PDF op deze site. De klant dient het produkt na overleg met Cosmé te sturen naar een door Cosmé vastgesteld retouradres, genoemd op het herroepingsformulier. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen; we verwachten dat dit normaal gesproken € 7,95 zal bedragen.
7.3. Indien de klant een dienst (behandeling) heeft gereserveerd, kan deze tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Verplaatsen van een afspraak zal altijd in overleg gebeuren en zal enkel mogelijk zijn op basis van beschikbaarheid.
7.4. Indien de klant binnen 48 uur (voorafgaand aan de afspraak) een dienst annuleert, behoudt Cosmé zich het recht voor om de afspraak geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen.
7.5. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Cosmé ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Cosmé deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Cosmé het door de klant geretourneerde produkt heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde produkten, dan wel het reeds betaalde bedrag.
7.6. Cosmé behoudt het recht om geretourneerde produkten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het produkt reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.


Artikel 8 Overmacht
8.1. Cosmé is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Cosmé verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het produkt gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst, dan wel op tijdstip van aflevering op het afleveringsbewijs van vervoerder. Cosmé draagt het risico tijdens het transport. 

Artikel 10 intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Cosmé geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
10.2. Cosmé garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Cosmé geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. Cosmé kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de faktuurwaarde.
11.2. Cosmé is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Cosmé tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
12.2. Gegevens van de klant zullen door Cosmé niet worden verkocht of verhuurd aan derden.
12.3. Voor overig gebruik van persoonlijke gegevens en cookies zie onze Privacy Policy.


Artikel 13 Diversen
13.1. Indien de klant aan Cosmé schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Cosmé gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Cosmé schriftelijk (e-mail, brief) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.
13.2. Wanneer door Cosmé gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Cosmé.
13.3. Cosmé heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de websites Cosmé te wijzigen.
13.4. Beauty Center Cosmé en de Online Beauty Shop hebben als BTW-nummer: NL001686359B44
13.5. Beauty Center Cosmé en de Online Beauty Shop staan ingeschreven onder nummer 17048922 bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Voor vragen: info@cosme.nl


© Copyright 2002 - 2024 Beauty Center Cosmé
alle rechten voorbehouden

U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden als PDF (Algemene Voorwaarden Cosmé)

© 2014 - 2024 Beauty Center Cosme | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel